Verkoops- en Annuleringsvoorwaarden

Artikel 1

Alles wat door LIFEGUARD aangeboden wordt van didactisch materiaal zoals PowerPoint presentaties mag niet door derden gebruikt worden dan door de door LIFEGUARD aangeduide lesgevers/instructeurs. De naam "LIFEGUARD" verwijzend naar het opleidingscentrum mag niet gebruikt worden door derden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de zaakvoerder.

Artikel 2

Door het inschrijven voor en/of aanvragen en/of plannen van lessen aanvaardt de opdrachtgever de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt wordt op de offerte en de factuur. Bij inschrijving via onze website voor een open opleiding aanvaardt u automatisch de verkoops- en annuleringsvoorwaarden. Indien u bij online inschrijving de verkoops- en annuleringsvoorwaarden niet aanvaardt, kan u de inschrijving niet voltooien.

Artikel 3

De overeengekomen prijs zoals vermeld in de offerte kan herzien worden zodra de vervaldag van de offerte is verstreken.

Een offerte is 30 kalenderdagen geldig na offertedatum. Een factuur is betaalbaar op maximaal 30 dagen na factuurdatum. De factuurdatum geldt als enige aanvangsdatum.

Artikel 4

Elke klacht of elk protest aangaande de uitgevoerde opdrachten, de verkoopfactuur of enige andere klachten aangaande LIFEGUARD, dient binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur aangetekend verzonden te worden. Na de termijn van 8 dagen worden de inschrijvingen en/of uitgevoerde opdrachten als goedgekeurd en aanvaard beschouwd. Klachten via e-mail of per gewone briefwisseling worden niet behandeld. Een afbetalingsplan kan toegestaan worden na wederzijdse overeenkomst tussen de klant en LIFEGUARD; bewijsstukken dienen voorgelegd te worden. Een afbetalingsplan van minder dan €10 per maand wordt niet toegestaan.

Artikel 5

Iedere factuur dient betaalt te worden op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. Contante betaling is onder geen enkele voorwaarde mogelijk.

Artikel 6

Elke laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging intresten inhouden tegen een rentevoet van 11,5% op jaarbasis. Voor een eerste aanmaning/verwittiging wordt een kost van €11,00 aangerekend. Voor een tweede en laatste aanmaning/verwittiging wordt een kost van €25,00 aangerekend. Aangemaakte herinneringskosten kunnen nooit kwijtgescholden of geannuleerd worden. De klant zal 2 aangetekende zendingen ontvangen ter herinnering; bij het uitblijven van de betaling binnen de 2 maand na de factuurdatum stellen wij de klant in gebreke. Indien de schuldenaar in gebreke blijft met de betaling op de vervaldag zal de schuld bovendien met 20% van het bedrag van de factuur verhoogd worden, met een minimum van €100,00 (ten titel van schadevergoeding) en dit boven de gerechtskosten die voortvloeien uit de laattijdige betaling en zonder aan de schuldenaar het recht te ontnemen in recht te bedingen en termijnen te vragen op basis van art. 1244 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7

Voor eender welke betwisting aangaande de uitgevoerde opdrachten of de verkoopfacturen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (België) bevoegd. De kosten van de procedure zijn ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 8

Door het aanvragen of bestellen van lessen, bijscholingen, opleidingen, trainingen, etc. gaat men akkoord met het ontvangen van een digitale factuur. Deze factuur wordt gestuurd naar een op voorhand afgesproken e-mailadres. Op eenvoudige vraag sturen wij graag een afgedrukt exemplaar naar de klant.

Artikel 9

Na afloop van een les, bijscholing, opleiding of training kan (kunnen) het (de) getuigschrift(en) of attest(en) enkel afgeleverd worden na betaling van de factuur die betrekking heeft op die welbepaalde getuigschriften en/of attesten. Indien toch attesten/getuigschriften aan de klant bij wijze van dringendheid werden afgeleverd, verwachten wij de betaling binnen de 14 dagen (niet 30 dagen) na de factuurdatum.

Artikel 10

Het annuleren door de klant van een geplande opleiding, les, bijscholing of training wordt als volgt verrekend aan de aanvragende klant:

  • Kosteloze annulering tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding;
  • Annulering tussen de 7 en de 3 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding: 25% kosten van het totaal vermeld op de offerte; met een minimum van 5€ per deelnemer;
  • Annulering tussen de 2 dagen tot 1 dag voor aanvang van de opleiding: 50% kosten van het totaal vermeld op de offerte; met een minimum van 10€ per deelnemer;
  • Annulering op de dag van de geplande opleiding: 75% kosten van het totaal vermeld op de offerte met een minimum van 15€ per deelnemer;
  • Bij niet aanwezigheid tijdens en verwittiging voor aanvang van een open opleiding kan er omgeboekt worden naar een volgende opleiding aan 8€ per deelnemer.
  • Bij no show voor een open opleiding zonder enige verwittiging is het volledige factuurbedrag verschuldigd binnen de gestelde termijn van de factuur.
Artikel 11

Het annuleren door LIFEGUARD van een geplande opleiding, les, bijscholing of training wordt als volgt verrekend met de aanvragende klant:

  • Bij annulering van de opleiding tussen de 7 en de 2 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding: 7,5% korting op de totaalfactuur indien de opleiding opnieuw ingepland en uitgevoerd wordt door LIFEGUARD binnen de 2 maanden tenzij schriftelijke anders overeengekomen tussen beide partijen;
  • Bij annulering van de opleiding op de dag voor aanvang van de opleiding: 15% korting op de totaalfactuur indien de opleiding opnieuw ingepland en uitgevoerd wordt door LIFEGUARDbinnen de maand tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen beide partijen;
  • LIFEGUARD zal nooit schadevergoedingen betalen aan klanten wegens het annuleren van een opleiding, gelijk welke de beweegreden is.
Artikel 12

LIFEGUARD is niet verantwoordelijk voor drukwerken en ander didactisch materiaal dat aangekocht werd bij derden.

Artikel 13

LIFEGUARD is niet verantwoordelijk voor gestelde handelingen, uitgevoerd door deelnemers van opleidingen/bijscholingen die door LIFEGUARD georganiseerd werden. Iedere deelnemer handelt ter persoonlijke titel.